Freindlich, lustig, unkompliziert: Christa Gottschalk und Lydia Seifert. A "Tschö" gibts von eana ned, aba dafia imma a netts Wort, an kloana Schmaz oda a Gudsi.

Fotograf:
 

E-Card that's me! E-Card ecard senden E-Card Bild drucken Bewertungen: 0(0.00) Views: 62  
E-Card Bild kommentieren/bewerten